Skip to main content

Jabok stojí i po třiceti letech na svých čtyřech pilířích

Tento rozhovor původně vyšel v Magazínu Signály a my jej přebíráme se svolením autorky Aleny Theodory Dvořákové.

Pod pojmem „církevní škola“ si lidé často představí klášterní školu pro dívky, kde panuje přísná kázeň. Když ale školu zakládají salesiáni, tak žádné stejnokroje a kontroly pořádku na pokojích čekat nelze. Spíš spoustu legrace a společných zážitků a vedení k tomu, aby lidé uměli ostatním něco přinést. A tak před třiceti lety založená vyšší odborná škola Jabok stále prosperuje a aktuálně ze všech sil slaví své kulaté výročí. O Jaboku jsme si povídali s jeho ředitelkou PhDr. Hanou Pazlarovou, Ph.D..

Vyšší odborná škola Jabok letos slaví třicet let své existence. Možná i ti, kdo její vznik zažili, si dneska už všechno nevybavují. Kdo s nápadem založit křesťanskou vyšší odbornou školu, ve které se bude potkávat teologie a sociální práce, přišel?

Jabok navazuje na tradici, která je dokonce ještě starší než třicet let. Už v době totality v roce 1979 vznikl vzdělávací program tzv. Malé teologie, který probíhal tajně. Po pádu komunistického režimu začaly přípravy na vznik školy, která by takové studium mohla svobodně realizovat, a tak vznikl Jabok. Ze zakladatelů bych zmínila doc. Libora Ovečku, SDB a doc. Mireiu Ryškovou. První studenty přivítal roce 1993. Jabok vybudovali salesiáni a Salesiánská provincie Praha je stále jeho zřizovatelem.

Spojení teologie a sociální práce, respektive dalších pomáhajících profesí je pro nás úplně přirozené. Pomoc druhým by měla podle nás stát na jasných hodnotách a postojích, které na Jaboku pomáhá našim studentům rozvíjet solidní přehled v souvisejících disciplínách, jako je právě teologie, filozofie a etika.

V devadesátých letech se používal ne úplně lichotivý termín „jabokářka“, který zahrnoval to, že se dotyčná pravděpodobně nedostala na vysokou školu, a tak musela zvolit vyšší odbornou, což byla tehdy novinka. Časem se ukázalo, že absolventi vyšších odborných škol shánějí lépe uplatnění, ale hlavně, jak jsem já osobně zjistila od studentek Jaboku, se kterými jsem se potkávala v knihovně, že nároky na studenty jsou na Jaboku poměrně vysoké – museli se věnovat jak teologii, tak sociální práci, a ještě absolvovat poměrně náročné praxe. Na škole panovala skvělá atmosféra, ale flákárna to rozhodně nebyla. Informace o tom, jak se daří absolventům školy, sbíráte opakovaně v dotaznících. Jak se jim daří: Našli uplatnění v oborech, které studovali? A byly skutečně v prvních ročnících převážně ženy, nebo to byla pomluva a od začátku na Jaboku studovali i muži?

Přestože máme mezi našimi studenty a absolventy převahu žen, rozhodně nelze říct, že u nás nestudují muži. Řekla bych, že poměr bude podobný jako v pomáhajících profesích obecně. Jak jste zmínila, zajímá nás, jak se našim absolventům daří a jak je studium na Jaboku vybavilo do života. V posledních letech (2017 a 2023) jsme uskutečnili dva velké průzkumy absolventů. Vyplývá z nich řada zajímavých zjištění.

Těší nás, že většina absolventů nejen že po skončení studia nastupuje do oboru, který vystudovali, ale zůstávají v něm i dál. Nejčastěji v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky. Přibývá i těch, kteří pracují v oblasti speciální pedagogiky, což je zatím poslední zaměření, které jsme před několika lety začali nabízet. Nejvíce absolventů pracuje s dětmi, s rodinami a mládeží. Významná skupina ovšem nachází uplatnění i v práci se seniory, či s lidmi se zdravotním znevýhodněním. Zajímavostí možná je, že v obou průzkumech nám odpověděli absolventi ze všech absolventských ročníků. Je hezké, že i absolventům, kteří školu dokončili před více než čtvrtstoletím, stále stojí za to nám odpovědět na naše otázky.

Jaký byl další vývoj školy? Pamatuju si snahu získat pro absolventy bakalářský titul.

Jabok navázal úzkou spolupráci s ETF a společně akreditovali bakalářské studijní program v oboru Sociální a pastorační práce. Na Jaboku se vyučovala část tohoto programu, takže se u nás potkávali jak studenti Jaboku, tak ETF. Často studovali obě školy najednou, což jim rozšiřovalo kvalifikaci. Přestože společný bakalářský program už nerealizujeme, spolupráce s ETF zůstává stále velmi úzká. Máme vzájemnou dohodu, která našim studentům umožňuje lepší prostupnost do bakalářského programu ETF a naopak studentům ETF Jabok stále zajišťuje odborné praxe, které máme skvěle propracované. Studenti ETF také mohou navštěvovat naše volitelné předměty. Spolupráce s ETF si velmi ceníme, protože je vzájemně obohacující.

Jaké obory lze nyní na Jaboku studovat? Pro jaká zaměstnání jsou absolventi připraveni?

Jabok od svých počátků připravuje absolventy na práci v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky. Menší část nachází práci díky své teologické průpravě v oblasti pastorace. Teprve několik let máme zaměření na speciální pedagogiku. Přestože pro plnou kvalifikaci speciálního pedagoga je potřebné další studium, rozšířené znalosti z oboru speciální pedagogiky naši absolventi v praxi často využijí, protože se dostávají v rámci svého pracovního uplatnění do kontaktu s dětmi s nejrůznějšími speciálními potřebami. Stejnou zpětnou vazbu máme i od zaměstnavatelů.

Zřizovatelem školy jsou salesiáni – jak se to prakticky projevuje? Je pro studenty poznat, že je to škola církevní? A studenti jsou ve své většině věřící, nebo se na Jabok hlásí i lidé bez vyznání?

Téma salesianity na Jaboku je pro nás aktuální. Vracíme se k němu opakovaně a hledáme cesty, jak salesiánský přístup stále promítat do života školy. Dobrý základ máme od počátků Jaboku. Hezky o tom nedávno mluvila jedna ze zakladatelů Jaboku doc. Mireia Ryšková. Popisovala, jak na začátku obtížně vysvětlovala, proč je důležité mít ve škole velkou kuchyň. Kaple v křesťanské škole, to bylo ještě pochopitelné. Ale kuchyň? Podle doc. Ryškové kuchyň doplňuje pomyslnou vertikálu symbolizovanou kaplí o horizontální rovinu zázemí tvořenou právě kuchyní jako jedním z přirozených center školy. Moc se mi ten příměr líbí. A nutno dodat, že ta vybojovaná kuchyň na Jaboku stále funguje, vaříme v ní s kolegy společné obědy a skutečně funguje jako jedno z důležitých míst ve škole.

Salesiánský přístup se opírá o čtyři pilíře, které jsou pro zjednodušení označovány jako „domov“, „škola“, „kostel“ a „hřiště“. Snažíme se, aby na těchto pilířích stál i Jabok. „Domov“ pro nás znamená, že Jabok nabízí bezpečné prostředí a přijetí pro studenty se všemi jejich potřebami. Sázíme na osobní přístup a vztah se studenty. Snažíme se studenty doprovázet, aby od nás odcházeli nejen jako profesionálové, ale i zralejší lidé a aktivní občané. „Školu“ představuje důraz na kvalitní vzdělávací program. Jak jste sama zmínila, studium u nás není žádná „flákárna“. „Kostel“ vnímáme jako duchovní doprovázení studentů a jejich vedení k ekumenické otevřenosti. Na Jaboku najdete mezi studenty i učiteli lidi z nejrůznějších církví i bez vyzvání a všichni se vzájemně respektujeme a obohacujeme tou rozmanitostí.

Mohu-li si dovolit osobní poznámku, tak Jabok byl pro mě v tomto směru zjevením, když jsem na něj před deseti lety přišla. No a abych uvedla konkrétní příklad, tak v pondělí ráno začínáme týden společnou bohoslužbou, kterou vede náš školní kaplan Láďa Heryán, nebo některý z dalších členů salesiánské komunity, která na Jaboku sídlí. Po mši máme společnou snídani, která je hezkou příležitostí k neformálnímu setkání. Před Vánoci a Velikonoci nabízíme studentům i učitelům duchovní obnovy. „Hřiště“ je v našem pojetí řada příležitostí k neformálnímu setkávání a společnému trávení času studentů i učitelů.  Celý školní rok provází řada tradičních akcí. Rok zahajujeme Zahradní slavností, v adventní čase bývá Vánoční hvězda, obvykle v únoru ples… a tak bych mohla pokračovat.

Kdysi býval na Jaboku klub, kde se pořádaly zajímavé akce, slavily se tam narozeniny (nejen lidí, ale třeba i časopisů pro mládež ;-)) – funguje ještě? 

Jak jsem se snažila popsat před chvílí, důležitou součástí života na Jaboku jsou různé neformální akce, na kterých se setkávají studenti a učitelé. Klub Vzducholoď, který jste zmínila, je důležitou součástí. Vnímáme ho jako místo, kde si naši studenti mohou vyzkoušet řadu dovedností a získat zkušenosti s organizací různých akcí. Vždy záleží na konkrétní skupince studentů, která se v danou dobu o klub stará, jakým programem ho naplní. Klub je každé úterý večer otevřený i veřejnosti, takže případní zájemci o studium u nás ho mohou navštívit a získat další úhel pohledu na to, jak to na Jaboku chodí.

Jak mohou absolventi Jaboku získat dnes často vyžadovaný bakalářský a magisterský titul?

Legislativní neprostupnost mezi vyšším odborným a vysokoškolským stupněm studia je věc, která nás trápí dlouhodobě a dosud není systémově vyřešená.  Potýkají se s ní všechny vyšší odborné školy. My se snažíme našim absolventům situaci usnadnit dvoustrannými smlouvami s některými vysokými školami, které vzhledem ke kvalitě studia na Jaboku uznávají našim absolventům část studia a umožní jim tak získat bakalářský titul v kratším čase, aby případně mohli pokračovat na magisterském stupni studia. Aktuálně máme takové dohody s ETF a HTF. Ale jak už jsem řekla, je to nesystémové řešení.

Často se stává, že lidé vystudují nějaký obor a po pár letech praxe zjistí, že jim práce nedává smysl. Je vaše škola ta, která může lidi vybavit pro změnu zaměstnání? Mohou u vás studovat lidé pracující, nebo na rodičovské dovolené?

Jistě. Na Jaboku je možné studovat i v kombinované formě studia, která je určena právě pro ty, které zmiňujete. Výuka probíhá obvykle v úterý v podvečer a někdy v sobotu. Dvakrát za rok organizujeme pro naše kombinované studenty dvoudenní program přímo na Jaboku s možností přespání, aby měli také možnost zažít víc atmosféru školy a strávit spolu i neformální čas. Součástí programu je bohoslužba, společné jídlo i nabídka večerního programu. Prostě taková malá ochutnávka Jaboku v kostce.

Pamatuju si, že studenti Jaboku mívali hodně silný kolektiv, potkávali se i mimo školu a zároveň sami pro školu leccos dělali. 

Jak jsem zmiňovala, jsem na Jaboku deset let, takže zprávy o jeho dřevních dobách mám zprostředkovaně ze vzpomínek pamětníků. Ti popisují svoje roky na Jaboku jako velmi komunitní, kdy spolu skutečně trávili i značnou část volného času. Vím, že jsou spolu stále v kontaktu i s tehdejšími učiteli. To se pochopitelně časem trochu proměnilo. Naši studenti mají mnoho svých dalších zájmů, řada z nich už při studiu pracuje apod.

Nicméně pokud mohu soudit, tak původní duch Jaboku je tu stále přítomný. Studenti i absolventi se zúčastňují mimoškolních akcí a stojí o to. I z průzkumů, které už tu byly zmíněné, vyplývá, že absolventi by uvítali, kdyby takových příležitostí bylo víc. Teď v červnu (2. 6.) nás jedna taková akce čeká. V rámci oslav 30. výročí, které letos slavíme, pořádáme na Jaboku velkou slavnost pro studenty, absolventy a přátele školy. Připravujeme bohatý program, kde vystoupí právě i naši absolventi, a škola bude otevřená všem, kteří s námi chtějí naše výročí oslavit.

Vidina budoucího zaměstnání může být pro někoho příliš vzdálená. Co čeká studenty příští rok? Chystáte adaptační kurz, má nějaká přednáška nebo seminář obzvlášť zajímavé téma?

Pro nové studenty připravujeme tradiční seznamovací kurz. Je to akce, na kterou absolventi vzpomínají ještě po letech. Často přijde řeč třeba na „Vavrdův memoriál“. Dokud jsem se s Vavrdou neseznámila osobně, nechápala jsem. Dnes už tomu rozumím lépe… ale nemohu prozrazovat, abych o zážitek nepřipravila naše potenciální nové studenty. Zkrátka seznamovací kurz připravuje skupina skvělých kolegů, kterým se podařilo vytvořit takový model, který je pro studenty skutečnou vstupní branou na Jabok. Ještě v září bude tradiční Zahradní slavnost, která je pro studenty další příležitostí k setkání nejen mezi sebou, ale i s vyučujícími. A tak bych mohla pokračovat. Celý rok je propojen sérií akcí, při kterých jde o vzájemné neformální setkání a společný čas. Na  přípravě všech akcí se vždy podílí i studenti, takže konkrétní podoba se mění i podle jejich nápadů.

Z pravidelných vzdělávacích akcí bych zmínila Tématický den, který se tradičně koná na jaře. Celý den se společně věnujeme vybranému tématu do hloubky. Obvykle dopoledne tvoří společné přednášky jako úvod do tématu a odpoledne běží paralelně několik workshopů, ze kterých se studenti mohou vybrat podle svého zájmu. V letošním roce to bylo téma (Ne)spravedlnost globálního severu a jihu, kdy jsme se zaměřili na rozvojová témata v mezinárodním kontextu. V minulosti jsme se věnovali například tématům významu jídla a pohybu v životě, ekonomice, penězům a solidaritě nebo demokratickým hodnotám. Vždy zveme zajímavé hosty, kteří mají k danému tématu našim studentům co říct.

Pokud si někdo teď řekl, že Jabok vypadá jako fajn škola a zjistil, že poslední termín pro podání přihlášek je už za týden, co může udělat, aby školu poznal ještě lépe?

Aktuální informace o dění ve škole jsou vždy na webu školy www.jabok.cz, ale také na FB JABOK a Instagramu VOŠ Jabok Vlastní instagramový profil má i náš školní Klub Vzducholoď, který provozují studenti, takže tam zájemci mohou vidět studentský pohled na věc. Samozřejmě se na nás mohou zájemci obrátit i tradičnějšími způsoby a rádi jim všechny otázky zodpovíme.

Alena Theodora Dvořáková,

šéfredaktorka Magazínu Sygnály

Foto: archivu VOŠ Jabok