Skip to main content

Salesiánská 28. generální kapitula očima nováčka

By 20. 3. 2020Novinky, Top

Milí přátelé. Právem se někteří ptají, co jsme na té salesiánské kapitule vyjednali. Byl jsem tam jako úplný nováček, tak to zkusím popsat ze svého pohledu. Pro kapitulu budu používat zkratku GK. Mimochodem jsem zjistil, že v salesiánském slovníku je mnoho zkratek, které naši představení běžně používají a já jim většinou nerozumím.

Jak často se GK koná a kdo se jí účastní? GK se koná pravidelně každých 6 let. Účastníky jsou tito lidé: Hlavní představený se svým vikářem (zástupcem). Členové hlavní rady. To jsou vlastně takoví salesiánští ministři. Někteří mají na starost určitý sektor – formaci, misie, pastoraci, sociální komunikaci a ekonomiku a někteří určitou světovou oblast – Afrika a Madagaskar, Latinská Amerika, Střední a severní Amerika, Jižní Asie, Východní Asie a Oceánie, Severní a Střední Evropa (tam patříme my) a Středomoří. Kromě nich se účastní GK provinciálové z celého světa – kolem 90. A za každou provincii ještě volení delegáti (jeden nebo více, podle velikosti provincie). A pak ještě pozvaní hosté, které tam z nějakého důvodu přizve hlavní představený. Ti se účastní bez hlasovacího práva. Takže suma sumárum takových 250 lidí. Trochu Babylon. Jestli si někdo myslí, že spolu všichni mluví italsky, tak je na omylu. Při společných jednáních byl simultánní překlad do pěti jazyků. Při jednáních ve skupinách, pomoz si, jak kdo můžeš…

O co na GK jde? Je to taková pravidelná inventura, zastavení se, hodnocení a plánování. Mimo jiné se volí hlavní představený a členové generální rady. Z GK většinou vyjdou určité impulzy pro následující období. To bývá napsáno v závěrečném dokumentu. No, spíš knížce… A občas se prosadí nějaké změny v Salesiánských stanovách a Všeobecných pravidlech. GK by měla být prostředkem, jak zůstat věrní Duchu Svatému, Donu Boskovi a přítomné době.

Jak se GK svolává a připravuje? Hlavní představený vyhlásí termín a ústřední téma GK asi dva roky před jejím konáním. Tentokrát to bylo heslo – „Jací salesiáni pro mladé dneška?“ K tomu je doprovodný text s otázkami a úkoly, které každá provincie zpracuje na provinciálních kapitulách, které se konají rok před GK. Výsledky pošlou na ústředí. Navíc mohou i jednotliví salesiáni zaslat podnět k něčemu důležitému, co by měla GK rozhodnout. Tam se tímto nesmírným množstvím výstupům věnuje tým lidí, kteří z toho vytvoří podklad ke GK. Vzniknou dva pracovní texty, jeden právní a jeden tematický.

Jak probíhala letošní GK? Byla naplánována na sedm týdnů od 14. února. První dny měli prostor jednotliví členové hlavní rady a nakonec i hlavní představený. Každý z nich představil svůj sektor, nebo oblast. Potom následovaly tři dny duchovní obnovy, kdy bylo dost času na meditaci a modlitbu. Kapitula se pak začala intenzivně zabývat ústředními tématy. Ta byla tři:

  • Priorita salesiánského poslání mezi mladými dneška
  • Profil salesiána dnešní doby
  • Spolu s laiky v poslání a ve formaci

Kapituláři se rozdělili do pěti komisí. Jedna byla právní. Ta se zabývala přípravou podkladů k hlasování o navrhovaných právních změnách, které některé provincie, jednotlivci nebo samotná hlavní rada předložili. Další čtyři komise postupně probíraly tři ústřední témata. Nebudu popisovat složitý způsob jednání a logistiku, ale přejdu hned k výsledkům.

K čemu 28. GK došla? Jak řekl hlavní představený, letošní GK bude vzpomínána jako kapitula koronaviru. Z toho důvodu skončila předčasně, o tři týdny dříve. Přesto věřím, že zvládla několik podstatných věcí. Zvolila hlavního představeného – na druhé šestiletí dona Ángela. Také všechny hlavní rádce. Stihla odhlasovat několik právních změn: například, že členem hlavní rady může být salesián jen po dvě šestiletí. Potom musí odejít, nebo se stát hlavním představeným, případně jeho vikářem. Ještě před volbou členů rady bylo schváleno, že je možné k volbě používat elektronické hlasovací zařízení. Tím se proces voleb mnohonásobně zrychlil. Z hlavních témat se probralo jen první a částečně druhé. Nebude z toho žádný závěrečný dokument, ale o to přece nejde. Odvážíme si do našich provincií podněty, se kterými chceme v následující době pracovat. Ze svých čerstvých postřehů uvedu několik myšlenek.

Práce pro mladé a s mladými musí být pro nás salesiány prioritou. Je třeba si to připomínat a o to usilovat, i kdybychom my sami nebo jiní lidé měli tendenci odvádět nás od tohoto základního rozměru salesiánské identity. Nejsilněji zaznívala dvě slova – doprovázeníspoluúčast. Doprovázení chápané jako proces, doprovázení mladého člověka na jeho cestě. Doprovázení má tři úrovně, které se prolínají a doplňují – prostředí, skupina, individuální. Spoluúčast na tomto procesu růstu znamená, že mladí lidé jsou aktivními činiteli své životní cesty. Používá se pro to také slovo protagonista, ten, který není pouhou loutkou, žáčkem, ale aktivním hybatelem svého vývoje. V souvislosti se světem mladých se hovořilo hodně o digitálním světě, který je novým misijním územím. Mluvilo se o zapojení rodin do salesiánského poslání, o úloze ženy v salesiánském prostředí a o ekologii.

Téma Profil salesiána dnešní doby se do značné míry točilo kolem způsobů formace. Jak se připravují noví salesiáni, jak jsou dále formováni již „hotoví“ salesiáni. Co dělat pro to, aby pastorace měla pozitivní formační účinek. Mnoho podnětů především pro revizi takzvané počáteční a trvalé formace salesiánů. Třetího tématu jsme se již nedobrali.

Předpokládám, že v dalších měsících a létech se bude každá provincie, tedy i ta naše, těmito podněty zodpovědně zabývat a snažit se je uvádět do života. Ať nám k tomu pomůže doprovázení Panny Marie, přímluva Dona Boska a spolupráce a modlitba nás všech.

Martin Hobza