Skip to main content

Hlavní představený: Válka a uprchlické drama

By 20. 3. 202212 května, 2022Kongregace, Novinky, Top

Drazí bratři a sestry z celého světa, milá salesiánská rodino,

píšu vám tento list 12. března, těsně před odletem do Kamerunu, kde povedu duchovní cvičení provinciálů a členů provinciálních rad oblasti Afrika a Madagaskar. Takto jsem kázal exercicie také v oblasti Středozemí, ve Střední Americe a v oblasti Jižního cípu Ameriky. V Kamerunu mě očekává 98 spolubratří.

V těchto dnech zažíváme mimořádnou bolest, kterou sdílíme se stovkami tisíc uprchlíků a lidí zasažených válkou. Každodenně sledujeme obrazy utrpení a smrti. Chci zdůraznit, že je v Rusku spousta lidí, kteří si v žádném případě nepřejí masakrování obyvatelstva, které se odehrává na Ukrajině. Mnozí o tom nesmí mluvit, protože by je čekalo věznění, nebo jsou zmateni zprávami, které jim servírují jejich vůdci. Říkám to proto, že naše křesťanské a salesiánské srdce nám nedovoluje odsuzovat osoby kvůli tomu, že se někde narodily. Odsuzujeme a zavrhujeme šílené skutky a ty, kteří jsou za ně odpovědní.

Milí bratři a sestry, oběti této nespravedlivé, kruté války, kterou s přesilou řídí ruské velení, zažívají také vlnu solidarity, a jednou z kapek přináší také naše salesiánská rodina Dona Boska. Prosím vás, abyste pokračovali v solidárních akcích a zároveň se modlili se Svatým otcem Františkem a s celou církví s velkou vírou a s nadějí, že vůči zlu, hříchu a utrpení bude mít Bůh bez pochyb poslední slovo. Bylo to tak také v případě nespravedlivé smrti jeho vyvoleného Syna, Pána Ježíše.

Tyto své myšlenky jsem sdílel s Matkou Chiarou Cazzuolou, hlavní představenou Dcer Marie Pomocnice, a s panem Antoniem Bocciem, světovým koordinátorem salesiánů spolupracovníků. Vím, že všichni jsme na stejné straně.

Především chci upřímně poděkovat všem spolubratřím a spolusestrám v našich komunitách na Ukrajině, v Polsku, na Slovensku, v Moldávii a v Rumunsku – všichni usilovně pomáhají při tomto obrovském lidském exodu. Vím, že na mnoha místech jsou v našich domech ubytováni lidé a že jsou přijati s velkou péčí. A vím, že se to děje i v dalších zemích.

Díky, drazí bratři a sestry! Jsem na vás hrdý a mohu vás ujistit, že nejste sami: jsme s vámi. Zvláštním způsobem se tímto obracím na naše bratry a sestry na Ukrajině, kteří jsou nadále po boku svého lidu a podle svých sil reagují na potřeby lidí. Každý den se úpěnlivě modlíme za to, aby ta tragédie skončila co nejdřív.

Zároveň bych vám rád podal zprávu o vlně solidarity, která se rozběhla v salesiánském světě. Určitě neuvedu všechny aktivity, kterých je bezpočet, popíšu jen některé z těch, o nichž vím.

  • Salesiáni v ukrajinské vizitatorii doprovázejí oběti války, pomáhají uprchlíkům, zajišťují humanitární a lékařský materiál na východě i západě země, často pod palbou a v ohrožení. Nejdramatičtější situace se odehrávají v případě nemocných, starých lidí a matek s dětmi, kteří nemohou nikam odjet. Naši spolubratři ve spolupráci s mnoha přáteli, pomáhají ze všech sil při shánění toho nejpodstatnějšího: jídla, pokrývek, léků a psychologické pomoci.
  • Čtyři polské salesiánské provincie otevřely své domy, aby přijaly mnoho set lidí. Často jde o matky s dětmi a seniory.
  • Polsko dosud přijalo na půl druhého milionu běženců.
  • Důležitou pomoc zajišťuje také misijní prokura Missioni Don Bosco v Turíně, Misiones Salesianas v Madridu, generální ekonom Jean Paul Muller a další.
  • Také salesiáni spolupracovníci posílají štědré finanční dary. Vše koordinuje jejich oblastní představitel Stanislav Veselský.

Přijímání uprchlíků, nabídka bydlení a zázemí mají mimořádnou hodnotu. Všechny iniciativy zde nelze na několika stránkách vypočítat, ale vlna solidarity po celé Evropě je zcela mimořádná. Je zřejmé, že Don Bosco by se zachoval stejně. Díky za to – drazí spolubratři a celá salesiánská rodino!

Přes křehkost našeho lidství si najednou uvědomujeme, že naše srdce není „z kamene, ale z masa“, jak čteme v Písmu (Ezechiel). Pán všem odplať nesmírnou velkorysost. A prosím, neumdlévejte, protože dnešní situace neskončí ani zítra, ani za týden. A ještě o jednu věc prosím: nepřestávejme se modlit dnem i nocí za dar míru. Pán ať se dotkne srdcí, která se mají obrátit, a Pán ať inspiruje vládce k ukončení agrese. Modleme se k Panně Marii Pomocnici, k „Madoně těžkých časů“, ať nám dá nezbytnou sílu a odvahu a ať chrání ukrajinský lid.

Posílám vám všem bratrské objetí – v Pánu a s Donem Boskem

Ángel F. Artime

Hlavní představený Salesiánů Dona Boska