Podobenství o ztracené ovci

Lukáš 15,1-7

K Ježíšovi přicházelo mnoho celníků a hříšníků. Farizeové a zákoníci se proto zlobili a říkali: Stýká se s hříšníky! Dokonce s nimi jí. Tu jim Ježíš vyprávěl příběh. Řekl: Představte si, že jeden člověk měl sto ovcí. Když se jen jedna z ovcí zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na pastvě a nehledá tu ztracenou tak dlouho, dokud ji nenajde? Když ji najde, raduje se z toho. Nese ji zpět na ramenou. Když přijde domů, řekne přátelům a sousedům: Radujte se se mnou! Moje ovce se ztratila – a já jsem ji zase nalezl!

Délka: 2:10

Podobenství o hřivnách

Matouš 25,14-30

Tento příběh vypráví o svěřeném majetku, který dal do užívání svým služebníkům bohatý majitel. Za nějaký čas si přišel vyzvednout to, co z investic služebníci vyzískali. Někteří svým počínáním rozmnožili majetek, jiní nezískali vůbec nic.

​Délka: 4:43

Podobenství o rozsévači

Lukáš 8

Když se k Ježíšovi sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“

​Délka: 2:58

Podobenství o milosrdném Samařanu

Lukáš 10, 25-37

Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. Šel sám. Cesta vedla opuštěnou krajinou. Stávalo se, že osamělí pocestní padala do rukou lupičů. Tak se stalo i tomuto poutníkovi. Lupiči jej přepadli, okradli, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz. Když zraněného uviděl, vyhnul se mu a nepomohl mu. Stejně se zachoval i levita, který tudy procházel o chvíli později. Teprve když šel kolem jeden Samařan, zastavil se u zraněného. Soucitně se nad ním sklonil, ošetřil mu rány a obvázal mu je. Pak jej posadil na svého mezka, zavezl do hostince a hostinskému zaplatil, aby zraněnému muži věnoval všechnu možnou péči. Řekl mu: „Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.“

​Délka: 2:16

Podobenství o prozíravém muži

Matouš 7, 24-27

Je rozdíl, když si někdo postaví dům, který má základy a když někdo postaví dům bez základů. Přesně o tom mluví další podobenství, které Ježíš vyprávěl svým posluchačům.

Délka: 2:04

Podobenství o farizeovi a celníkovi

Lukáš 18, 9-14

A proti těm, kteří se spoléhali na sebe, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se modlil v sobě: Bože, děkuji Ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nespravedliví, cizoložníci, nebo i tento celník. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všeho, co mám. Celník však stál zdaleka a ani vzhlédnout k nebi, ale bil se v prsa a říkal: Bože, buď milostiv mně hříšnému! Říkám vám: Tento odešel do svého domu ospravedlněn, a ne onen. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

​Délka: 2:12