Bůh uprostřed lidského společenství

Bůh uprostřed lidského společenství
23. prosince 2015

Vánoční přání provinciála Petra Vaculíka

VÁNOCE jsou dobou, kdy si více uvědomujeme význam lidského společenství a lidské vzájemnosti. My salesiáni tvoříme komunity, které mají být místem přítomnosti Krista. Jako Maria a Alžběta v Aim Karim, tak členové komunity ví, že pramen jejich štěstí je v Bohu.

Narození Ježíše je vstupem spasitelné přítomnosti Boha do života lidí. Ti, kteří ho opravdu vírou i životem přijali, se stávají prorockým znamením a nositeli Boží lásky.

Salesiánská komunita je uprostřed lidí a mezi lidmi. Přijala jejich kulturu, má účast na jejich životě. Vzala na sebe situaci, kterou má evangelizovat.

Salesiánská komunita každodenně setrvává v meditaci Slova. Uvědomuje si přítomnost Boha ve vlastním středu. Prohlubuje modlitbou, slavením eucharistie, sdílením, praxí života podle evangelia vědomí Jeho tajemné přítomnosti a působení.

Salesiánská komunita komunikuje druhým Krista. Navazuje na očekávání a touhy lidí. S touhou, pokojně a v přiměřeném čase usiluje propojit jejich život s Vykupitelem.

Jménem všech českých salesiánských komunit vám přeji Vánoce plné radosti, že jsme našli Ježíše Krista.

Petr, provinciál