Volontéři s Donem Boskem

Volontéři s Donem Boskem - CDB, jako zasvěcení salesiánští laikové jsou nejmladší větví salesiánské rodiny. Svůj původ odvozují přímo od Dona Boska. Jejich zakladatelem je Don Egidio Viganó (bývalý hlavní představený SDB).

Vznik

CDB vycházejí z duchovního bohatství, zkušenosti a životního příkladu samotného Dona Boska, který ve svých představách vytvořil projekt "externího salesiána" a zanesl jej do Stanov roku 1860. Tento projekt však zůstal dlouhá léta neuskutečněn. Teprve v osmdesátých letech 20. století  v různých částech světa pociťovali někteří mladí muži touhu úplného zasvěcení se Pánu v salesiánském duchu, ale skrytým životem ve světě. Mezi sebou se však neznali.

Roku 1993 došlo v Římě k jejich prvnímu setkání, které potvrdilo, že Duch svatý, dárce každého povolání, je vede stejnou cestou. O rok později, 12. září 1994, na svátek Jména Panny Marie, pak již byla v Generálním domě SDB v Římě na Pisaně  oficiálně založena nová větev salesiánské rodiny - Volontéři s Donem Boskem.

Identita

CDB skládají všechny tři sliby - čistoty, chudoby a poslušnosti. Neopouštějí však svou rodinu, práci a své prostředí. Prožívají své povolání v salesiánském duchu Dona Boska skrytým způsobem. K projevům rezervovanosti patří i skutečnost, že jména členů CDB se nezveřejňují. Jejich zvláštní pozornost patří mládeži, povoláním a misiím.

Jejich salesiánská askeze je založena na dvou pilířích - práci a sebeovládání, o nichž sám Don Bosco říká, že s nimi můžeme zvítězit všude a nade vším. Práce je pro CDB následováním Krista v jeho každodenní námaze pro Boží království a v jeho dokonalém plnění Otcovy vůle. Sebeovládání je pro ně zřeknutím se sebe sama pro úplné sebedarování druhým. 

Příslušnost k salesiánské rodině

Hlavní představený salesiánů je i pro Volontéry CDB středem jednoty, otcem, který je zodpovědný za pravost ducha a věrnost povolání. Zvláštní spojení pak mají s Volontáriemi -VDB, které prožívají stejný způsob života zasvěceného ve skrytosti a které jsou považovány  za jejich  "starší sestry". Kontakty a podle možností i přímá spolupráce se salesiány jsou pro ně zdrojem duchovního a apoštolátního bohatství, které živí a chrání věrnost společnému charismatu.

Rozšíření ve světě

V současnosti je asi 70 volontérů roztroušeno v 18 zemích světa, zejména v Latinské Americe, Španělsku, Itálii, na Maltě – 1 zástupce již v Česku, 2 na Slovensku.

V současné době jsou přítomni v těchto zemích: Argentina, Salvador, Honduras, Mexiko, Panama, Paraguay, Venezuela, USA, Itálie, Malta, Španělsko, Česká republika, Slovenská republika.

Charakteristika CDB

První dva články Stanov CDB charakterizují tuto větev Salesiánské rodiny následovně:

Článek 1. Vznik a název

My Volontéři s Donem Boskem věříme, že Duch Svatý vzbudil v církvi svatého Jana Boska, otce a učitele mládeže, a na mateřskou přímluvu Panny Marie Pomocnice ho vedl k založení rozličných apoštolátních sil, řeholních i laických, které dnes společně tvoří Salesiánskou rodinu pro spásu mládeže a lidových vrstev.

Jakožto laici, inspirovaní jeho pastorační láskou a oživovaní jeho duchem, chceme radikálním způsobem následovat Ježíše Krista zasvěcením se ve světě, abychom spolupracovali na budování Božího království.

Název našeho Institutu je Volontari Con Don Bosco (Volontéři s Donem Boskem) a oficiální zkratka je CDB.

Článek 2. Identita

V Církvi jsme sekulárním mužským institutem tvořeným věřícími laiky, které Duch Svatý volá k následování Krista v salesiánském sekulárním zasvěcení. Vyjadřujeme to tím, že žijeme podle církevních norem a nynějších Stanov. Milujeme církev a papeže, následujeme je a přijímáme jejich učení.

Bereme na sebe sliby evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti, abychom směřovali k dokonalé lásce; s laskavostí Dona Boska usilujeme o to, abychom se stali mostem mezi nároky každodenního života a naplňováním dějin spásy tím, že v bližních sloužíme Pánu s radostí.

 

Kontakty

segreteria@volontaricondonbosco.org   (v italštině, angličtině, španělštině)

Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, tel.: 283 029 111

Jední z první volontérů byl i Nino Baglieri. Přečtěte si jeho životopis a duchovní závěť.