Volontárie dona Boska

je institutem papežského práva a součástí salesiánské rodiny.

Sekulární instituty jsou novou formou zasvěceného života - života prožívaného ve světě, ne v klášteře.

VDB žijí své zasvěcení Bohu ve světě ve skrytosti.

Kořeny společenství sahají do roku 1917, kdy Don Filip Rinaldi (třetí nástupce Dona Boska) shromáždil 7 mladých žen, které chtěly žít ve světě a plně se odevzdat Pánu v duchu Dona Boska. Nazýval je "Horlitelkami Panny Marie Pomocnice".

V roce 1967 přicházejí VDB do Čech a na Moravu.

V roce 2000 žije v České republice 45 volontarií, na světě celkem pak 1330, a to ve 46 zemích.

Volontarie nemusí opustit rodinu, v níž vyrůstaly, ani farnost nebo zaměstnání, a sdílejí s nimi všechno dobré i zlé. Žijí ve světě jako "kvas v těstě" (není vidět) a nesou světlo Kristovy lásky a ducha Dona Boska do každého prostředí a situace. Z lásky k Bohu a k lidem skládají slib čistoty, chudoby a poslušnosti.

Měřítkem naplnění závazků je svědomí každé volontarie. Záleží na její zodpovědnosti, velkodušnosti a ochotě následovat Pána.

Volontarie nežijí v komunitě, ale žijí ve společenství lásky. Musí být schopny samostatného a zodpovědného rozhodování.

Skryté zasvěcení volontarií je pro tento Institut specifické.

Diskrétní mlčení o vlastním zasvěceni (rezervovanost) je funkční, není to otázka důvěry či režimu. Umožňuje volontarii, aby apoštolovala v prostředích, kam by neměla přístup a kde by nebyla přijímána, kdyby její zasvěcení bylo veřejné. Pro řadu volontarií by vyzrazení zasvěcení znamenalo ztrátu důvěry a někdy i zničení mnohaleté práce. Proto předpokládá-li někdo, že nějaká žena žije zasvěceným životem ve světě, ať chrání její anonymitu!

Institut nemá společná díla ani společný apoštolát.

Apoštolát si VDB volí svobodně, podle okolností, v nichž žijí, proto se velmi různí. Hluboký vnitřní život, touha napodobovat Krista, jehož srdce je plné dobroty a lásky, je důvodem, proč se volontarie snaží žít ve světě plně evangelium a učí se milovat Boha i bližní - až do krajnosti. Přesto je apoštolát VDB většinou nenápadný. Spočívá ve svědectví života, ne ve slovech. Začíná v rodině, na pracovišti, mezi přáteli. Volontarie stojí na straně slabých, potřebných, mladých a obyčejných lidí. Není tak nikdy bez práce a postupně mění celý život v apoštolát.

Salesiánskost, kterou VDB žijí, se projevuje zbožností, účastí na slavení eucharistie, úctou k Panně Marii Pomocnici, modlitbami za celou salesiánskou rodinu, láskou k mladým a chudým, oddanou službou církvi a Svatému otci, otevřeností k pravým lidským hodnotám, rodinným duchem, preventivním systémem v praxi, velkou pracovitostí...

Předpokladem vstupu do tohoto Institutu je víra, věk 21 - 35 let, morální bezúhonnost, tělesné i psychické zdraví, ochota měnit se a mít blízko k těm, ke kterým byl poslán Don Bosko.

Kontaktní adresa:

Sekulární institut Volontarií Dona Boska
Kobyliské nám. 1
182 00 Praha 8 - Kobylisy

webové stránky: http://www.volontarie.cz

Kontaktní elektronická adresa

<237-13289-13291>