Koadjutoři

Koadjutor – muž, který odpověděl na Boží výzvu k následování

Mezi salesiány, kteří se rozhodli následovat Krista službou chudé a opuštěné mládeži, nacházíme tzv. koadjutory. Tito chlapi, stejně jako jejich spolubratři v kněžské službě, odpověděli na Boží výzvu k následování a nabídli, že prožijí celý svůj život ve společenství bratří, v čistotě, chudobě a poslušnosti. Ano, je to radikální rozhodnutí, ale je to slovo zralých mužů, nespoutaných trendy doby. Žijí sice naplno v současnosti, ale jejich vnitřní pohled je zaměřen nad současnost.

Don Bosko, zakladatel salesiánů, měl již od počátku svého díla kolem sebe množství koadjutorů. Byli to muži, jejichž srdce bylo u díla Dona Boska a jeho opuštěných chlapců. Když pak později Don Bosko založil kongregaci salesiánů, v jeho mysli byla již myšlenka nabídnout některým mistrům, učitelům či ekonomům svých dílen možnost zasvětit chudé mládeži nejen svůj čas, ale celý svůj život. Mnozí na jeho výzvu odpověděli ano.

Don Bosko svým koadjutorům tehdy řekl:

„Potřebuji pro naše dílo pomocníky. Jsou věci, které kněží a klerici dělat nemohou, a ty budete dělat vy. Potřebuji z vás někoho poslat vést tiskárnu, jiného aby se staral o dům a jemuž bych svěřil správu peněz, potřebuji, aby bylo vše v pořádku v kuchyni, na vrátnici, v šatně, v ošetřovně i sakristii. Potřebuji osoby dobře připravené a důvěryhodné, abych jim tyto úkoly mohl svěřit. A pokud mně máte být ku pomoci, potřebuji, abyste dávali dobrý příklad a získali mnoho ctností.“

Tato výzva je nadčasová. I dnes se rozhodují vyspělí lidé pro tuto cestu zasvěceného života, i dnes je pro muže i ženy aktuální věta Dona Boska: „tři věci ti mohu ve jménu Pána nabídnout: chléb, práci a nebe.“

V současnosti nacházíme koadjutory jako nedílnou součást většiny komunit salesiánů. Jsou pracovníky salesiánských středisek mládeže, učiteli středních a učňovských škol, najdeme je za kamerou či střižnou televizních studií, působí jako ekonomové či správci děl, jsou webmastery či tvůrci periodik, jsou oceňováni jako schopní mistři odborného výcviku či vedoucí dílen. Přes všechny tyto role jsou ale na prvém místě lidmi zasvěcenými Bohu. To se promítá do jejich každodenního života a oslovuje mnohé mladé muže k rozhodnutí jít stejnou cestou.

Podrobnější informace o koadjutorech: Michal Svoboda, svobodamsdb(a)seznam.cz (nebo kterýkoli jiný spolubratr salesián).

Naši předchůdci

Setkání koadjutorů

Knihovnička koadjutorů